فیزیک پیش دانشگاهی صوت شدت صوت

حجم فایل : 564.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
صوت(شدت صوت)
شدت صوت:
به مقدار انرژی که در واحد زمان از واحد سطح به‌طور عمود خارج شود شدت صوت گویند. اگر جبهه موج کروی ‌باشد. (r فاصله از منبع موج) عوامل مؤثر در شدت صوت A دامنه، f فرکانس و r فاصله از منبع می‌باشد. تراز شدت صوت تراز شدت صوت از رابطه زیر به‌دست می‌آید و واحد آن بل یا دسی بل می‌باشد. دسی بل( db) (بل) شدت صوت مبنا می‌باشد و مقدار آن حداقل شدت صوتی است که گوش سالم برای شنیدن صوتی با فرکانس 1000 نیاز دارد.
برای مقایسه تراز شدت صوت دو صدا از رابطه زیر استفاده می‌شود: یا دسی‌بل آستانه شنوایی: کم‌ترین شدت صوتی است که برای شنیدن یک صدا گوش لازم دارد.
آستانه دردناکی: بلندترین صدایی (بیشینه‌ی شدت) که انسان می‌تواند صدایی را بدون درد گوش بشنود. اگر فاصله شنونده از منبع 5 برابر و فرکانس منبع نصف شود، تراز شدت صوت برای شنونده چند دسی‌بل تغییر می‌کند؟
1) 100 2)10 3 ) 20 4) 25 تراز شدت صوتی 24 دسی‌بل است. شدت صوت آن چند میکرووات بر متر مربع است؟1) 2) 3) 4) برای آن که تراز شدت صوتی 6 دسی‌بل افزایش یابد، شدت صوت باید چند برابر شود؟ (‌ )
1) 4
2) 9
3) 6
4) 2 یک پرده صماخ به قطر 2 سانتی‌متر به مدت 5 ساعت صوتی با تراز شدت 90db را جذب می‌کند. در این مدت پرده‌ی گوش چه مقدار انرژی برحسب ژول جذب کرده است؟ ( ) 1) 2) 3) 4) تراز شدت صوتی در نزدیکی کودکی در حال جیغ کشیدن db 90 است. در نزدیکی دو کودک که هم‌زمان جیغ می‌کشند تراز شدت صوت چند دسی‌بل است؟( )

1)90 2)180 3)93 4)96 دو لوله ی صوتی هم طول یکی دوانتها باز ودیگری یک انتها باز بسامدصوت اصل خود را با دامنه ی یکسان تولید می کنند اگر شخصی در وسط فاصله ی بین دو لوله قرار گرفته باشد تراز شدت صوت لوله ی دو انتهای باز را چند دسی بل بلندتر از تراز شدت صوت لوله ی یک انتهای باز می شنوند؟( )

1)1 2)4 3)3 4)6 پایان...